Impressum:

WECUBEX GmbH
Rothenburger Str. 42
91593 Burgbernheim
Deutschland
T. +49 9843 9822 – 600
F. +49 9843 9822 – 605

​Obchodní vedení: Bernd Walczok
OR: 17105 (Fürth)
DIČ: DE 316 711 051

1. Obsah online nabídky

Autor neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Uplatnění nároků ze záruky vůči autoru, které se vztahují na škody materiálního nebo duševního charakteru, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím poskytovaných informací, popř. použitím chybných a neúplných informací, je zásadně vyloučeno, pokud ze strany autora prokazatelně nedošlo k úmyslnému zavinění nebo k zavinění z hrubé nedbalosti.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo části stran nabídky nebo celou nabídku bez zvláštního předchozího oznámení změnit, doplnit, vymazat, popř. zveřejnění nabídky přechodně nebo zcela zastavit.

2. Odkazy

V případě přímých a nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinks“), které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by závazek vyplývající z ručení platil výhradně v případě, kdy by autor znal obsah těchto stránek a měl by technicky možnost a bylo by přiměřené od něj požadovat, aby zabránil jejich použití v případě protiprávního obsahu.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že k datu uvedení odkazu nebyl znám žádný nezákonný obsah na odkazovaných stránkách. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí ztvárnění, obsah nebo původ odkazovaných / spojovaných stránek. Z tohoto důvodu se autor výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných / spojovaných stránkách, které byly změněny po datu uvedení tohoto odkazu. Toto ustanovení platí pro všechny uvedené odkazy a „linky“ v rámci vlastní internetové nabídky a rovněž pro cizí zápisy do knihy návštěv, pro diskuzní fóra, seznamy odkazů, seznamy emailů a všechny jiné formy databází, jejichž obsah je přístupný pro zápis. Za nezákonný, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody, které vzniknou v důsledku použití či nepoužití informací takového druhu, ručí výhradně nabízející příslušné webové stránky, na kterou se odkazuje, a nikoli ten, kdo prostřednictvím odkazu („linku“) pouze odkazuje na příslušné zveřejnění.

3. Autorské právo a právo na označení

Autor se snaží, aby u všech publikací byla dodržena autorská práva uvedených obrázků, grafik, zvukových záznamů, videosekvencí a textů, aby byly použity vlastní zhotovené obrázky, grafiky, zvukové záznamy, videosekvence a texty nebo aby byly použity grafiky, zvukové záznamy, videosekvence a texty, na které se nevztahují licenční poplatky.

Všechny v rámci internetové nabídky uvedené ochranné známky a výrobní značky, které jsou případně chráněné třetími stranami, podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného práva na označení a vlastnického práva uvedených vlastníků. Pouze na základě prostého uvedení nelze usuzovat, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran!

Autorská práva ke zveřejněným předmětům, které vypracoval sám autor, zůstávají autorovi těchto stránek. Kopírování nebo použití takových grafik, zvukových záznamů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výhradního souhlasu autora povoleno.

4. Ochrana dat

Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost zadat osobní nebo obchodní data (emailové adresy, jména, poštovní adresy), pak je prozrazení těchto údajů ze strany uživatele stránek výhradně dobrovolné. Využití a zaplacení všech nabízených služeb je povolené i bez uvedení těchto dat, popř. s anonymně uvedenými daty nebo s použitím pseudonymu, je-li to technicky možné a přijatelné. Použití kontaktních údajů, které jsou uvedeny v tiráži, jako poštovní adresy, telefonní a faxová čísla, emailové adresy třetími osobami za účelem zaslání informací, které nebyly výslovně požadovány, není povoleno. V případě porušení tohoto zákazu jsou právní kroky vůči odesílateli tzv. spamů vyhrazeny.

Bližší informace najdete zde

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Tato vyloučení odpovědnosti je nutno považovat za součást internetové nabídky, na které byl uveden odkaz na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumenty co do obsahu a platnosti tímto nedotčeny.

6. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, analytický webový nástroj od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které budou uloženy ve Vašem počítači a umožňuje Vám provádět analýzu návštěvnosti/užívání webových stránek.

Informace vytvořené pomocí cookies o uživatelích této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy na serveru Google v USA. Google použije tyto informace, aby vyhodnotil užívání Vašich stránek a sestavil zprávy pro provozovatele webových stránek o aktivitách na webových stránkách a poskytoval další služby související s užíváním webových stránek a Internetu.

Google rovněž poskytne tyto informace třetí straně, je-li to předepsáno zákonem nebo pokud Google pověřil třetí stranu zpracováním těchto dat. Google v každém případě nebude spojovat Vaši IP adresu s jinými daty společnosti Google. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; nicméně Vás upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním dat, která byla Vaším prostřednictvím shromážděna, společností Google předem popsaným způsobem a za předem určeným účelem.

Konzept, UX-Design und technische Umsetzung

Flavour Kommunikation GmbH
Kellerstr. 27
81667 München
www.theflavour.de