VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SKUPINY WECUBEX- (Stav: červen 2018)

I. Platnost

 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky platí pro všechny – také budoucí – obchodní vztahy jednoho z podniků skupiny WECUBEX („Kupující“) s podniky, právnickými osobami veřejného práva a veřejnoprávními majetkovými fondy („Prodávající“).


 2. Odlišné nebo doplňkové obchodní podmínky dodavatele se stanou součástí smlouvy, pouze pokud Kupující jejich platnost výslovně schválil.

II. Udělení zakázky a splnění smlouvy

 1. Vypracování nabídek je pro Kupujícího zdarma a nezávazné. Pro Prodávajícího jsou jeho nabídky závazné minimálně po dobu 10 pracovních dnů a mohou být během této doby kdykoli Kupujícím přijaty
 2. Objednávky Kupujícího jsou až do data doručení potvrzení objednávky nebo – v případě chybějícího potvrzení objednávky – až do doby dodávky kdykoli odvolatelné. Prodávající je povinen potvrdit objednávku do 3 pracovních dnů potvrzením objednávky textovou formou nebo dodávkou zboží. Pozdní potvrzení zakázky s odlišným dodacím termínem je považováno za novou nabídku, která musí být potvrzena Kupujícím.
 3. Všechny závazky vyplývající ze Smlouvy musí splnit sám Prodávající. Zapojení subdodavatelů je přípustné pouze po předchozím výslovném souhlasu Kupujícího.

 4. Sídlo Kupujícího je místem plnění pro všechny závazky vyplývající ze smluvního vztahu.

III. Ceny

 1. Dohodnuté ceny jsou pevné ceny. Všechny ceny se rozumí bez daně z přidané hodnoty, ale včetně obalu, pojištění, transportu a jiných vedlejších nákladů.

 2. Pokud v jednotlivém případě nese Kupující náklady za transport nebo obal, pak musí být účtovány co nejlevněji, ledaže by měl Kupující předepsaný zvláštní druh přepravy nebo obalu.

IV. Platba

 1. Není-li dohodnuto jinak, budou platby dle volby Kupujícího provedeny buď do 14 dnů od doručení faktury a dodávky s odečtením 3% skonta nebo do 30 dnů od doručení faktury a dodávky v čisté výši.  

 2. V případě smluv o dílo platí datum přejímky místo data dodávky. Pokud jsou v rozsahu výkonu zahrnuty dokumentace, osvědčení o zkouškách (např. osvědčení výrobce) nebo podobné podklady, pak platební lhůta začne běžet až po předání těchto dokumentů Kupujícímu v souladu se smlouvou.  V případě přijetí dřívějších dodávek nebo výkonů se doba splatnosti řídí dle sjednaného termínu dodávky nebo provedení výkonu.  

 3. Platby jsou provedeny šekem nebo bankovním převodem. Platba je považována za včasnou, bude-li šek odeslán poštou v den splatnosti, popř. byl bankovní příkaz podán v bance v den splatnosti.

 4. Úrok z prodlení činí 5 procent. Uplatnění prokazatelné vyšší škody způsobené prodlením je vyhrazeno Prodávajícímu. Kupujícímu je vyhrazeno prokázat, že Prodávajícímu vznikla pouze malá škoda.

 5. Prodávající je oprávněn uplatnit zadržovací právo pouze v takovém rozsahu, který odpovídá jeho nespornému a právoplatnému protinároku. Vzájemně mohou být započteny pouze nesporné nebo právoplatně stanovené protipohledávky

V. Dodací lhůty / zpoždění dodávky

 1. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou Kupujícím uvedené dodací doby a lhůty závazné. Prodávající musí Kupujícího neprodleně informovat, pokud se dozví o okolnostech, které by mohly způsobit zpoždění dodávky.


 2. Rozhodující pro dodržení dodacích termínů nebo dodacích lhůt je doručení zboží do místa určení uvedeného Kupujícím; u dodávek zahrnujících instalaci, montáž nebo jiné výkony je rozhodující přejímka.

 3. Prodávající se může odvolat na chybějící dokumenty nebo jiné informace, které měl připravit Kupující pouze v případě, že je neobdržel i přes písemné upomenutí.  

VI. Výhrada vlastnictví

 1. Pokud si Prodávající výslovně vyhradil vlastnické právo k předmětu dodávky, pak přechází vlastnictví k předmětu dodávky na Kupujícího zaplacením tohoto předmětu. Prodávajícím prohlášená rozšířená výhrada vlastnictví (výhrada kontokorentu) je neúčinná.

VII. Provedení dodávek a přechod rizik

 1. Všechny dodávky Prodávajícího jsou provedeny dle podmínky Incoterms DDP na sjednané míst určení (Incoterms 2010).


 2. Prodávající nese riziko náhodného zničení a náhodného zhoršení prodávané věci, a to i v případě „franko“ dodávek a dodávek „vyplaceně do domu“, až do okamžiku předání zboží v místě určení.

 3. Dílčí dodávky musí být schváleny Kupujícím. Pokud je třeba i jen jedna dílčí dodávka provedena bez výslovného souhlasu Kupujícího, je Kupující oprávněn odstoupit od celé smlouvy, pokud nemá o dílčí dodávku zájem.

 4. Dodávky většího nebo menšího zboží jsou povoleny pouze v běžném obchodním rámci. Jejich uznání nebo odmítnutí zůstává vyhrazeno. Pokud Kupující neuzná menší dodávku, je Kupující oprávněn odstoupit od celé smlouvy, pokud nemá o dodávku menšího množství zájem. 

VIII. Prohlášení o původních vlastnostech

 1. Prodávající je povinen na žádost Kupujícího vyhotovit prohlášení dodavatele o předmětu dodávky a předat je Kupujícímu. Dále musí celní službě umožnit kontrolu listů o původu a poskytnout k tomu potřebné informace a také případně nutná potvrzení.  

 2. Prodávající je povinen nahradit škodu, která vznikne na základě toho, že kompetentní úřad neuzná prohlášený původ v důsledku chybějícího potvrzení nebo chybějící možnosti kontroly.

IX. Odpovědnost za věcné vady

 1. Prodávající musí Kupujícímu opatřit zboží bez věcných a právních vad.  Musí především ručit za to, aby jeho dodávky a výkony odpovídaly uznávaným pravidlům techniky a smluvně sjednaným vlastnostem jak v Německu nebo normám (pokud budou Prodávajícímu oznámeny) platným v zemi, pro kterou je koncový produkt určen (předpisy bezpečnosti práce a prevence úrazů, atd.). Přesné dodržení sjednaných specifikací, aplikovatelných norem a zákonů a uznávaných pravidel techniky patří k základním povinnostem Prodávajícího dle této Smlouvy. 
 2. Naše povinnost kontroly při vstupní kontrole zboží se omezuje na vady, které jsou zjevné při kontrole/posouzení vnějšího povrchu zásilky včetně dodacích listů (např. poškození při transportu, chybná dodávka a dodávka menšího množství). Pokud má Prodávající své sídlo v Německu, jsou reklamace považovány za podané včas, pokud budou doručeny Prodávajícímu do 5 pracovních dnů od dodávky zboží nebo, pokud se taková vada ukáže později, do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se Kupující o vadě dozví. Pokud má Prodávající své sídlo mimo Německo, jsou případné vady reklamovány včas, pokud Kupující oznámí Prodávajícímu zjištěné vady do 4 týdnů od okamžiku, kdy vady zjistil nebo musel zjistit.
 3. V případě vad musí Podávající provést náhradní plnění dle volby Kupujícího buď odstraněním vady, nebo dodáním bezchybné věci. Pokud není Kupujícím zvolený způsob náhradního plnění možný, je Prodávající povinen provést náhradní plnění jiným způsobem, pokud je pro Kupujícího přijatelný. Pokud je náhradní plnění zcela nemožné nebo pokud Prodávající odmítá náhradní plnění nebo pokud ani po stanovení přiměřené lhůty není náhradní plnění provedeno nebo pokud se náhradní plnění nezdařilo, je Kupující oprávněn kdykoli během promlčecí lhůty dle odst. IX.6 odstoupit od smlouvy, aniž by tím byla dotčena jiná práva. Lhůta dle čl. 49 odst. 2 CISG (je-li použitelná) nekončí před uplynutím promlčecí lhůty, která je upravena v odst.  IX.6.
 4. Kupující vyrábí produkty, které se stanou součástí produktů zákazníků Kupujícího. Pokud je vadné zboží Prodávajícího použito při výrobě produktů Kupujícího a pokud to má za následek výskyt vad u těchto produktů, může být Kupující vystaven vůči svým konečným zákazníkům odpovědnosti za vady produktu na základě následných škod jako například v důsledku výpadku výroby, výroby zmetků, stažení produktů, věcných vad a poškození osob. Prodávající je povinen své riziko odpovědnosti pokrýt pojištěním a na požádání doložit Kupujícímu pojistné krytí.
 5. Prodávající postupuje Kupujícímu již nyní – z důvodu plnění – všechny pohledávky, které má vůči svým subdodavatelům, z důvodu a v souvislosti s dodávkou vadného zboží nebo takového zboží, které nemá dohodnuté vlastnosti.  Předá Kupujícímu všechny podklady potřebné pro uplatnění těchto pohledávek.  Kupující postoupení přijímá.
 6. Odlišně od § 438 odst. 1 č. 3 Občanského zákoníku a § 634a odst. 1 č. 1 Občanského zákoníku činí obecná promlčecí lhůta pro pohledávky z věcných a právních vad tři (3) roky od dodávky nebo, pokud byla dohodnuta přejímka, od data přejímky. Delší zákonné promlčecí lhůty zůstávají nedotčeny. Promlčecí lhůta dle čl. 39 odst. 2 CISG (je-li použitelná) končí až po uplynutí promlčecí lhůty stanovené v tomto odstavci IX.6.

X. Utajení

 1. . Kupující si ponechává vlastnické právo a všechna autorská práva k výkresům, obrázkům, výpočtům, popisům a jiným dokumentům, které poskytne Prodávajícímu. Prodávající smí tyto dokumenty používat pouze pro účely spolupráce s Kupujícím a bez výslovného souhlasu Kupujícího nesmí být kopírovány nebo zpřístupněny třetím stranám nebo použity pro jiné účely. Toto zůstává v platnosti i po skončení smlouvy. Prodávající musí tyto dokumenty na požádání Kupujícího vrátit, pokud je Prodávající při běžné činnosti již nepotřebuje. Případné kopie zhotovené Prodávajícím musí být v takovém případě zničeny;  výjimku z toho tvoří pouze úschova dokumentů v rámci zákonných povinností o úschově.

 2. Odstavec 1 platí přiměřeně pro nástroje, předlohy, vzory a jiné předměty, které Kupující poskytne Prodávajícímu pro výrobu.

 3. Pokud Prodávající poruší vlastní vinou povinnosti dle X.1 nebo X.2, musí Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši  10.000 EUR. Kupující je oprávněn kromě plnění a jako minimální částku od Prodávajícího požadovat dle zákonných předpisů dlužnou náhradu škody; uplatnění dalších škod tím zůstává nedotčeno. 

XI. Soudní příslušnost a aplikovatelné právo

 1. Místem soudní příslušnosti je sídlo Kupujícího. Kromě toho je Kupující oprávněn podat na Prodávajícího žalobu také v místě sídla Prodávajícího. 2. Podpůrně platí německé právo a – je-li použitelná – Dohoda EU o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).