VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SKUPINY WECUBEX (Stav: červen 2018)

I. Platnost / Nabídky

 1. Tyto Všeobecné prodejní podmínky platí pro všechny – také budoucí – obchodní vztahy jednoho z podniků skupiny WECUBEX („Prodávající“) s podniky, právnickými osobami veřejného práva a veřejnoprávními majetkovými fondy („Kupující“). Nákupní podmínky Kupujícího nelze použít.
 2. Nabídky Prodávajícího jsou otevřené a nezávazné. Až objednávka zboží Kupujícím je považována za závaznou smluvní nabídku. Prodávající může tuto smluvní nabídku přijmout do 2 týdnů po jejím doručení. Přijmutí může být potvrzeno buď písemně v textové formě (např. potvrzením zakázky) nebo dodáním zboží Kupujícímu. Pro obsah smlouvy, zejména pro rozsah výkonů, je rozhodující pouze prohlášení Prodávajícího o přijetí zakázky.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu údajů Prodávajícího týkající se předmětu dodávky nebo výkonu (např. hmotnost, rozměry, užitné hodnoty, zatížitelnost, tolerance, technická data nebo označení produktu) a rovněž jeho znázornění (např. výkresy a obrázky), nebude-li tím předmět dodávky významně změněn nebo zlepšena jeho kvalita a budou-li změny nebo odchylky pro Kupujícího únosné.

II. Ceny + dodací podmínky

 1. Pokud není dohodnuto jinak, platí ceny a podmínky ceníku Prodávajícího platného v době uzavření smlouvy s připočtením příslušné platné daně z přidané hodnoty. Dodávky budou prováděny ze závodu, přičemž platí podmínka „EXW LOADED“, tj. nakládka zboží na dopravní prostředek v příslušném dodavatelském závodě (Incoterms 2010), případné vzniklé vedlejší náklady jako náklady na montáž, zprovoznění, transport a balení, v případě exportu clo a poplatky a jiné veřejné poplatky nese Kupující. Prodávající nevykupuje zpět transportní obaly a jiné obaly dle ustanovení balicího předpisu a tyto obaly se stávají majetkem Kupujícího.
 2. Pokud se po době delší než čtyři týdny od uzavření smlouvy změní poplatky nebo jiné cizí náklady, které Prodávající nemůže ovlivnit a které jsou obsaženy ve sjednané ceně nebo které nově vzniknou, je Prodávající oprávněn přiměřeně upravit cenu.

III. Platba a vyúčtování

 1. Pokud není dohodnuto jinak nebo na fakturách uvedeno jinak, je kupní cena splatná okamžitě po dodávce bez odečtení slevy a takovým způsobem, aby Prodávající mohl s částkou disponovat již v den splatnosti. Náklady platebního styku hradí Kupující. Kupující se dostane do prodlení 14 kalendářních dnů po dodávce a vyúčtování. Prodávající je oprávněn v případě dlužných plateb, za které není zodpovědný, pozastavit vlastní závazky až do zaplacení plateb v prodlení, a to bez ohledu na jiné nároky na náhradu. Kupujícímu přísluší právo na zádržné nebo právo na zápočet pouze do té míry, do jaké jsou jeho protipohledávky nesporné nebo právoplatné. 
 2. Při překročení platební lhůty nebo v případě prodlení budou účtovány úroky ve výši základní úrokové sazby zvýšené o 9 procentních bodů, ledaže by byla sjednána vyšší úroková sazba.  Uplatnění další škody z prodlení zůstává vyhrazeno.
 3. Pokud se Kupující dostane do prodlení s platbou nezanedbatelné částky nebo pokud v den splatnosti nepředloží k proplacení směnku nebo pokud se vyskytnou jiné okolnosti, ze kterých lze usuzovat na podstatné zhoršení platební schopnosti Kupujícího po uzavření smlouvy, která ohrožuje platbu pohledávky, pak je Prodávající oprávněn všechny nepromlčené pohledávky z probíhajícího obchodního vztahu s Kupujícím prohlásit okamžitě splatnými a rovněž požadovat pro zbývající dodávky a výkony z obchodního vztahu zajištění nebo zálohu, ledaže by Kupující poskytl dostatečné zajištění.
 4. Sjednaná sleva se vztahuje vždy pouze na účtovanou částku bez dopravného a předpokládá kompletní vyrovnání všech splatných závazků Kupujícího v okamžiku uplatnění slevy.
 5. BV případě dodávek, které na základě dohody nebo charakteru věci probíhají formou dílčích dodávek, je Prodávající oprávněn za každou dílčí dodávku požadovat splátku v poměru k celkovému objemu dodávky.

IV. . Provedení dodávek, dodací lhůty a termíny

 1. Pokud nejsou výslovně označeny za závazné, pak jsou údaje o dodacích lhůtách nezávazné.
 2. Dodací lhůta začíná běžet datem potvrzení zakázky a platí za předpokladu včasného objasnění všech detailů zakázky a včasného splnění všech závazků Kupujícího jako např. opatření všech úředních potvrzení, poskytnutí akreditivu a záruk a zaplacení záloh. Pokud tomu tak není, pak se dodací lhůta přiměřeně prodlouží. Toto neplatí, pokud prodlení způsobil Prodávající.
 3. Pro dodržení dodacích lhůt a termínů je rozhodující datum odeslání zásilky ze závodu nebo skladu. Jsou považovány za splněné ohlášením připravenosti k dodávce, pokud nemůže být zboží bez zavinění Prodávajícího včas odesláno.
 4. V případě vyšší moci a jiných nepředvídatelných mimořádných okolností – např. při poruchách ve výrobě, stávce, bojkotu, nedostatku přepravních prostředků, zásahu úřadů, problémech se zásobováním energií, při chybějícím nebo pozdním vlastním zásobování, atd. – se sjednané dodací lhůty v přiměřeném rozsahu prodlužují, pokud Prodávající není za vznik těchto okolností odpovědný.  Pokud nebude realizace výkonu či dodávku z důvodu uvedených okolností možná nebo přiměřeně požadovatelná, pak je Prodávající od svého závazku osvobozen.
 5. Dílčí dodávky jsou přípustné, pokud jsou pro Kupujícího dílčí dodávky v rámci účelu příslušných smluvních ustanovení použitelné, pokud je zajištěna dodávka zbývajícího zboží a Kupujícímu tím nevzniknou žádné značné vícenáklady ani dodatečné výdaje.
 6. Pokud se Kupující dostane do prodlení s převzetím nebo poruší z vlastního zavinění jiné povinnosti týkající se součinnosti, pak je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo z důvodu nesplnění požadovat paušální náhradu škody ve výši 1% za každý celý týden prodlení, maximálně však 5% z ceny zakázky, aniž by tím bylo dotčeno uplatnění dalších práv.  Obě strany si vyhrazují právo prokázat vyšší nebo nižší škodu.

V. Výhrada vlastnictví

 1. Veškeré dodané zboží zůstává ve vlastnictví Prodávajícího (zboží s výhradou) až do splnění veškerých pohledávek, která má v rámci obchodního vztahu (rozšířená výhrada vlastnictví).
 2. Kupující je povinen zboží dodané s výhradou vlastnictví pečlivě uložit, chránit, udržovat a opravovat a pojistit proti požáru, škodám způsobeným vodou, vloupání a krádeži.

 3. Obrábění a zpracování zboží s výhradou probíhá pro Prodávajícího jako výrobce ve smyslu § 950 Občanského zákoníku, aniž by tím byl zavázán. Obrobené a zpracované zboží je považováno za zboží s  výhradou ve smyslu odst. V.1. Pokud Kupující zboží s výhradou zpracovává, spojuje nebo smíchává s jiným zbožím, má Prodávající nárok na spoluvlastnický podíl k nové věci v poměru účetní hodnoty zboží s výhradou k účetní hodnotě jiného použitého zboží. Pokud vlastnictví zanikne spojením nebo smícháním, pak Kupující postoupí Prodávajícímu svá vlastnická práva k novým zásobám nebo k nové věci v rozsahu účetní hodnoty zboží s výhradou a skladuje je zdarma pro Prodávajícího. Tato spoluvlastnická práva platí jako zboží s výhradou ve smyslu odst. V.1.
 4. Kupující smí zboží s výhradou prodat pouze v běžném obchodním styku za normálních obchodních podmínek, a pokud se nedostane do prodlení, za předpokladu, že pohledávky z dalšího prodeje dle č. 5 až 7 přechází na Prodávajícího. Není oprávněn jinak disponovat zbožím s výhradou.
 5. Pohledávky týkající se zboží s výhradou vzniklé z dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu (zejména pohledávky z přechodu vlastnictví na konečného zákazníka, z pojistné události, z nepovoleného jednání) postupuje Kupující pro jistotu již nyní v plném rozsahu na Prodávajícího. Prodávající toto postoupení přijímá. Při prodeji zboží, na kterém má Prodávající spoluvlastnický podíl dle odst. V. 2., mu bude postoupena část odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu.

 6. Kupující je oprávněn vyinkasovat pohledávky z dalšího prodeje. Toto oprávnění k inkasu zaniká v případě odvolání Prodávajícím.  Prodávající uplatní právo na odvolání pouze tehdy, budou-li mu známy okolnosti, ze kterých vyplývá zásadní zhoršení platební neschopnosti Kupujícího, která ohrožuje zaplacení pohledávky.     Pokud se Kupující chová v rozporu se smlouvou, zejména pokud se dostal do prodlení s platbou pohledávek z mezd, může od něj Prodávající požadovat, aby postoupení zveřejnil a předal mu potřebné informace a podklady pro vymáhání pohledávky.
 7. Kupující musí neprodleně informovat Prodávajícího o zastavení nebo jiném omezení zboží s výhradou. Kupující nese všechny náklady, které musí být vynaloženy na zrušení přístupu nebo na vrácení zboží s výhradou, pokud nebyly uhrazeny třetí stranou.

VI. Jakost, rozměry a hmotnosti

 1. Pokud není dohodnuto jinak, jakost a rozměry se určují dle norem DIN/EN, popř. materiálových listů platných v době uzavření smlouvy, popř. dle obchodních zvyklostí, v případě, že takové normy chybí. Laserové výpalky nebo výlisky se vyrábějí dle normy DIN 6930, rozměry bez uvedení tolerance dle DIN 6930, střední stupeň přesnosti.  Jiná technická data týkající se laserového řezání, výrobců prášků, obalů, atd. budou po doručení objednávky Kupujícího s Kupujícím projednána a potvrzena Prodávajícím v potvrzení o přijetí objednávky dle odst. I. 2.
 2. Pro hmotnost je rozhodující vážení zboží, které provedl Prodávající nebo jeho subdodavatelé. Hmotnost se prokáže předložením vážního listu. Je-li to přípustné, může být hmotnost zjištěna bez vážení dle DIN. Uvedené počty kusů, počty svazků aj. uvedené v odesílacím návěští jsou u zboží účtovaného dle hmotnosti nezávazné.  Pokud se obvykle neprovádí vážení jednotlivých kusů zboží, platí příslušná celková hmotnost zásilky. Rozdíly oproti hmotnostem jednotlivých kusů zjištěných výpočtem se rozdělí mezi ně poměrným dílem.

VII. Dodávka

 1. Zboží, které bylo dle smlouvy ohlášeno jako připravené k odeslání, musí být neprodleně odebráno, jinak je Prodávající oprávněn po upomenutí zboží odeslat na náklady a riziko Kupujícího nebo je dle vlastního uvážení uskladnit na náklady a riziko Kupujícího a okamžitě je vyúčtovat.
 2. Pokud není bez zavinění Prodávajícího přeprava předpokládaným způsobem nebo na předpokládané místo v předpokládaném čase možná, pak je Prodávající oprávněn dodat zboží jiným způsobem nebo na jiné místo, pokud je to pro Kupujícího přijatelné.  Vzniklé vícenáklady nese Kupující. Kupujícímu bude předtím poskytnuta možnost k tomu zaujmout stanovisko.

 3. Běžně prováděné dodávky většího nebo menšího množství zboží, než bylo sjednáno, jsou přípustné.

 4. Při uzavření smlouvy s průběžnými dodávkami musí Kupující zasílat výzvy (odvolávky) k dodání zboží a rozdělit druhy zboží na přibližně stejné množství pro každý měsíc; jinak je Prodávající oprávněn provést dodávku dle náležitého uvážení a s přiměřeným zohledněním potřeb Kupujícího. Pokud jednotlivé dodávky/výzvy celkem překročí smluvní množství, může Prodávající – ale nemusí – dodatečné množství dodat. Dodatečné množství může vyúčtovat dle cen zboží v ceníku platném pro odvolávky, popř. dodávky.

VIII. Odpovědnost za věcné škody

 1. Při dodávce vadných předmětů může být náhradní plnění dle volby Prodávajícího provedeno odstraněním vady nebo dodávkou bezvadného dílu.  
 2. Výdaje potřebné pro náhradní plnění, zejména náklady na přepravu, práci a materiál, hradí Prodávající. Výdaje, které vzniknou tím, že prodané zboží bylo dodáno na jiné místo než na sjednané místo plnění, nehradí Prodávající, ledaže by to odpovídalo jeho použití v souladu se smlouvou.
 3. Prodávající je oprávněn dlužné náhradní plnění učinit závislým na platbě splatné kupní ceny Kupujícím. Nicméně Kupující je oprávněn přiměřenou část kupní ceny odpovídající vadě zadržet.

 4. Pokud Kupující neprodleně neposkytne Prodávajícímu možnost se o věcné škodě přesvědčit, zejména pokud na žádost a po uplynutí přiměřené lhůty neposkytne reklamované zboží nebo jeho vzorek, pak se Prodávající nedostane do prodlení s náhradním plněním. Pokud je náhradí plnění z důvodů, za které odpovídá Kupující, znemožněno, zejména kvůli tomu, že Kupující vadu odstranil sám, všechna práva vztahující se na věcnou škodu zanikají.

 5. V případě zboží, které bylo prodáno jako deklasovaný materiál – např. tzv. materiál IIa – nepřísluší Kupujícímu ohledně uvedených vad a vad, se kterými musí obvykle počítat, žádná práva vztahující se na věcné vady.

 6. Pokud vada byla způsobena vadným cizím výrobkem, je Prodávající oprávněn své nároky vůči svým subdodavatelům vyplývající ze záruky postoupit Kupujícímu. V takovém případě může Prodávající uplatnit záruku až poté, co Kupující postoupené nároky soudně uplatnil vůči subdodavatelům.

 7. Lhůta pro promlčení nároků z vad dle § 438 odst. 1 č. 3 Občanského zákoníku činí – s výjimkou úmyslu nebo s výhradou odst. IX.4. – činí jeden rok a počíná běžet od data dodávky nebo od data přejímky, je-li přejímka nutná.

IX. Omezení obecného ručení

 1. Z důvodu porušení smluvních a mimosmluvních povinností vůči Kupujícímu ručí Prodávající za škody – rovněž za své vedoucí pracovníky a jiné pomocné síly – způsobené úmyslně a z hrubé nedbalosti.
 2. Za škody vyplývající z porušení závažných smluvních povinností, tj. smluvních povinností, jejichž splnění dává smlouvě charakter a které vůbec umožňují její řádné splnění a na jejichž dodržení se smluvní partner pravidelně spoléhá a může se spolehnout, ručí Prodávající i v případě, že je mu kladena za vinu i třeba jen jednoduchá nedbalost. 
 3. Pokud není Prodávajícímu v případech uvedených v odst. IX.1 a IX.2 prokázáno žádné úmyslné jednání, ručí pouze za náhradu obvykle vznikajících škod, které Prodávající předpokládal při uzavření smlouvy jako možný následek porušení smlouvy nebo kterou musel předvídat  při  vynaložení náležité péče.
 4. V ostatním je ručení Prodávajícího vyloučeno, a to i v případě škod vyplývajících z vad a následných škod z vad.
 5. Výše uvedené omezení ručení neplatí v případě zaviněného úmrtí, zranění nebo poškození zdraví a ani v případech, kdy a pokud Prodávající převzal záruku za vlastnosti prodávané věci a rovněž v případech povinného ručení dle Zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
 6. Je-li ručení Prodávajícího vyloučeno nebo omezeno, platí to i pro osobní ručení jeho zaměstnanců, zákonných zástupců a pomocných sil.

 7. Nároky na náhradu škody dle výše uvedených odst. IX.1 až IX.6 budou promlčeny v rámci zákonných lhůt.

X. Informace a technické poradenství

 1. Informace a doporučení Prodávajícího jsou poskytovány nezávazně a s vyloučením jakékoli záruky, ledaže by se Prodávající výslovně a písemně zavázal k poskytování informací a doporučení. Zda je produkt vhodný pro speciální případy použití Kupujícího, si musí Kupující ověřit na své vlastní sérii testů. Informace a vysvětlení Prodávajícího rovněž nepředstavují žádný příslib ohledně vlastností jeho produktů.

XI. Místo plnění, soudní příslušnost a aplikovatelné právo

 1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem plnění pro všechny závazky obou smluvních stran sídlo Prodávajícího.
 2. Místem soudní příslušností je Kolín (Spolková republika Německo). Prodávající je kromě toho oprávněn Kupujícího žalovat i v místě jeho sídla.
 3. Podpůrně platí německé právo s vyloučením Dohody EU o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).